Regulamin udzielania zamówień w projekcie

Poniżej publikujemy Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych w ramach projektu "Multimedialne Centrum Sztuki Nieelitarnej - Stara Warzelnia" oraz uchwałę nr 1 o powołaniu przez Zarząd Fundacji Komisji Przetargowej.
 
 
 
 
 

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski z siedzibą w Tychach  (KRS: 0000417641, kod 43-100) przy ul. Browarowej 7.
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO w celu przeprowadzenia postępowań w projekcie „Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia”.
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do celów kontrolnych, z uwzględnieniem anonimizacji danych, a także osoby przeprowadzające postępowanie
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przedawnienia roszczeń z tej umowy oraz okres wymagany przepisami odrębnymi dla przechowywania dokumentacji podatkowej;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu; nieudzielenie danych osobowych spowoduje brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO.

Postępowanie na wybór wykonawcy robót - cz. 1

Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych dla ”Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia”.
Postepowanie ogloszono na stronie bazakonkurencyjnosci.pl (tu)

Postępowanie na wybór wykonawcy robót - cz. 2

Poniżej załącznik na 1 SIWZ - dokumentacja techniczna.
Prosimy o pobieranie pojedynczych plików / katalogów, składających się na kompletną dokumentację techniczną.
 
Dokumentacja techniczna - zalacznik 1 SIWZ

Objaśnienie do zakresu inwestycji

Niniejszym wyjaśniamy - ze względu na zawartość dokumentacji obejmującej dwa kompleksy budynków - iż zakres inwestycji "Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej Stara Warzelnia" obejmuje wyłącznie kompleks zabudowy warzelni, oznaczony na rysunku PZT jako E.1. z wyłączeniem pomieszczenia nr 18, tj. zakres na planszy obok, obwiedziony kolorem niebieskim i jest on spójny z dokumentacją aplikacyjną projektu w ramach RPO WSL 2014-2020.
 
20.12.2018

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 28.12.2018

W związku z otrzymaniem w dniu 27.12.2018 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 20.12.2018 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi opublikowano także w bazie konkurencyjności.
 
Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski
28.12.2018
 

Postępowanie z dnia 11.01.2019 roku na wybór wykonawcy robót - cz. 2

Poniżej załącznik nr 1 SIWZ - dokumentacja techniczna.
Prosimy o pobieranie pojedynczych plików / katalogów, składających się na kompletną dokumentację techniczną zadania.
 
Dokumentacja techniczna  - załącznik 1 SIWZ

Pytanie i odpowiedź w postępowaniu z dnia 03.01.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 03.01.2019 r. pytania do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 20.12.2018 roku, Zamawiający podaje jego treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Pytanie i odpowiedź opublikowano także w bazie konkurencyjności.
 
Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski
03.01.2019
 
 
 
 
 

Brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane

W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty do terminu składania ofert (godz. 11.00 w dniu 07.01.2019 roku) w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20.12.2018 roku, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.
 
Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski
08.01.2019
 
 

Postępowanie z dnia 11.01.2019 roku na wybór wykonawcy robót - cz. 1

Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski ponownie ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych dla "Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia" .
 
Postępowanie opublikowano także na stronie bazakonkurencyjnosci.pl
 
 
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 17.01.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 17.01.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11.01.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności.

Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski
Tychy, 21.01.2019
 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu z dnia 22.01.2019

 W związku z otrzymaniem w dniu 22.01.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11.01.2019 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
 
Pytania i odpowiedzi opublikowano również na Bazie Konkurencyjności.
 
Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski
Tychy, 22.01.2019
 

Pytanie i odpowiedź w postępowaniu z dnia 23.01.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 23.01.2019 r. pytania do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11.01.2019 roku, Zamawiający podaje jego treść oraz udziela odpowiedzi.
 
Opublikowano je również w bazie konkurencyjności.
 
Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski
23.01.2019
 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 11.01.2019

Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski podaje informację z otwarcia ofert w postępowaniu konkurencyjnym na roboty budowlane w projekcie "Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia".
 
Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski
04.02.2019 r.
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 11.01.2019

Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na roboty budowlane w ramach projektu "Multimedialne Centrum Sztuki Nieelitarnej - Stara Warzelnia".
 
Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski
05.02.2019